Arbetssätt

Vi arbetar allsidigt med barns lärande utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö-18). Vi ser till att läroplanens olika delar integreras vid planering, utförande och utvärdering.
Verksamheten genomsyras av vår värdegrund där ömsesidig respekt, empati och lustfyllt lärande är viktiga ledord.

Vi gör en kontinuerlig dokumentation av verksamheten på förskolan. Den visar hur barnen har utvecklats och hur verksamheten fungerar. En del av dokumentationen blir väggdokumentation, samt pedagogisk dokumentation.

Vi använder oss av appen Tyra för att dokumentera och synliggöra barnens lärande för vårdnadshavare.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vår barnsyn

Vi arbetar utifrån det kompetenta barnet. Vilket innebär att varje barn bär med sig erfarenheter och förmågor och en medfödd vilja att utforska och förstå sin omvärld.

Vår kunskapssyn

Barn lär sig genom:

 •  lek
 • att inspirera, imitera och hjälpa varandra
 • socialt samspel
 • utforskande och lärande
 • sin skapande förmåga
 • att iaktta, samtala och reflektera
 • att utmanas med problemlösningar

 Vår pedagogroll

Vi vill ge alla barn förutsättningar att utvecklas genom att:

 • vara medforskande
 • skapa förutsättningar för barnets livslånga lärande
 • vara positiva förebilder, stödja och uppmuntra
 • vara flexibla och anpassa oss till barnens olika behov
 • implementera värdegrunden
 • ta tillvara på barns nyfikenhet och lust att lära
 • uppmuntra och ge barnet tid att göra själv

Kåbo förskolas vision Alla barn ska lyckas!

Vi utgår från att barn är kompetenta, de vill och kan lära sig!  Vi ger barnen utmaningar och problemlösningar i vardagen för att de ska utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi strävar efter att förskolan ska vara en plats där barn, pedagoger och föräldrar känner sig trygga. På förskolan ska ingen bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Vi arbetar för att varje barn utvecklar förståelse för människors lika värde. Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling där arbetssätt och åtgärder finns beskrivna.

Vi har en gemensam värdegrund på förskolan som ligger till grund för vårt förhållningssätt mot varandra. Vi arbetar med den så att barnen ska förstå innebörden av den. Vi vuxna försöker vara goda förebilder. Vi ser allas olikheter som en tillgång och tar tillvara dessa. Vi förstärker positivt beteende och uppmuntrar barnen att t.ex. hjälpa varandra.  Vi har ”hjärtväggen” där barnen i samråd med varandra och pedagoger kommit fram till hur man ska vara mot varandra.